background-image-header

ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท โคเดียม จำกัด (“เรา”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจึงให้ความรับรองว่า เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของเราตามทีได้ ระบุไว้เท่านั้น โปรดศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

https://new-dev.codium.co/uploads/Privacy_notice_Customer_CODIUM_25_07_2022_pdf_1_74aad20caa.pdf

ลูกค้า และบุคคลทั่วไป

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า และบุคคลทั่วไปของบริษัทฯ หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ของ บริษัท โคเดียม จำกัด

https://new-dev.codium.co/uploads/Privacy_notice_Employee_CODIUM_25_07_2022_docx_8235ec1d90.pdf

พนักงาน กรรมการบริษัทฯ

ประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท โคเดียม จำกัด สำหรับพนักงาน กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สมาชิกในครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคลใดที่พนักงานได้ให้ข้อมูลไว้

https://new-dev.codium.co/uploads/Privacy_notice_Candidate_CODIUM_25_07_2022_docx_2_a4b3695eca.pdf

ผู้สมัครงาน

ประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท โคเดียม จำกัด สำหรับผู้สมัครงาน สมาชิกในครอบครัวของผู้สมัครงาน หรือบุคคลใดที่ผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลไว้

https://new-dev.codium.co/uploads/Privacy_notice_business_Partnership_CODIUM_09_08_2022_64c5d6fe30.pdf

ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของ บริษัท โคเดียม จำกัด