background-image-header

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัท โคเดียม จำกัด ต่อไปนี้เรียก ว่า (“บริษัทฯ”) มีการใช้งานคุกกี้ (Cookie) (“คุกกี้”) เพื่อติดตามจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และหน้าเว็บไซต์ ที่เยี่ยมชมรวมถึง เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อ ให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประโยชน์สูงสุด ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ ท่านทราบถึงรายละเอียดและการทำงานของ คุกกี้ ดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่จะถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านแต่อย่างใด ในการนี้ คุกกี้จะทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำความชื่นชอบและประวัติการใช้งานของท่าน และคุกกี้จะนำข้อมูลดังกล่าวที่บันทึกเอาไว้ในคุกกี้มาใช้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือนำมาแสดงผลเพื่อการให้บริการตามที่ท่านร้องขอเป็นครั้งคราว คุกกี้จะบอกให้บริษัทฯ ทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดของเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถให้บริการข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ คุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่ท่านร้องขอโดยอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีที่ท่านได้ลบคุกกี้ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้

ท่านตกลงยินยอมและรับทราบว่าคุกกี้ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

 • ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) เช่น หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ของท่าน และวันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • รายละเอียดและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม และหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมเป็นลำดับสุดท้ายก่อนที่ท่านจะออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชมและระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
 • บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username and Password) ของท่าน ในกรณีที่ท่านเลือกให้เว็บไซต์ “จดจำรหัสผ่าน” ของท่าน
 • ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • โดเมนเนมของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • ตำแหน่ง (Location) ของท่าน

บริษัทฯ จะนำหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) หรือข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้างต้นไปใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดในประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของประกาศดังกล่าวได้ที่ “ประกาศความเป็นส่วนตัว”

ประเภทคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้งาน

คุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

 1. คุกกี้ประเภทที่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies): คือ คุกกี้ที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถทำงานได้เป็นปกติ
 2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytic cookies): คือ คุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้เพื่อติดตามข้อมูลทางสถิติ เช่น จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และหน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม รวมถึงลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 3. คุกกี้ทางการตลาด (Marketing cookies): คุกกี้ที่ถูกใช้ในการติดตามผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยวัตถุประสงค์ของคุกกี้ประเภทนี้เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาและการดำเนินการด้านการตลาด

การลบและ/หรือการปิดกั้นคุกกี้

การที่ท่านเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงและให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ของ บริษัทฯ ตามที่ระบุในนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถลบและ/หรือปิดกั้นคุกกี้ในเว็บบราว์เซอร์ (Browser) ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน ดังนี้

 • Chrome
 • Firefox
 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer
 • Safari for ios
 • Chrome for android
 • Chrome for ios

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่าการจำกัดการใช้งานคุกกี้ อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ครบทุกส่วน

การแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ท่านจึงควรตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบถึงการปรับปรุงและการแก้ไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (“DPO”) / คณะทำงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่

ที่อยู่: 865 ชั้นที่ 7 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล: [email protected]

อัปเดตล่าสุด 13 กันยายน 2565