e-signature

จัดการดำเนินงานเอกสารได้คล่องตัวขึ้น พร้อมเซ็นอนุมัติงานเเละทำสัญญาคู่ค้า ผ่านออนไลน์เเทนกระดาษได้ 100% มีผลทางกฎหมายตาม ETDA กำหนด ตอบโจทย์การทำงานภาคธุรกิจในช่วง WFH ได้อย่างครบครัน